این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
  پیام رسان‌های کنفرانس
 
  @icors2020shahrood

           کد اختصاصی:
          99190-45701 


صفحه اصلی > هزینه های کنفرانس
.: هزینه های کنفرانس


با توجه به برگزاری کنفرانس به صورت مجازی، هزینه های شرکت در کنفرانس به صورت زیر تغییر نمود.
1- هزینه شرکت در کنفرانس همراه با مقاله برای اعضای هیات علمی 2500000 ریال
2- هزینه شرکت در کنفرانس همراه با مقاله برای دانشجویان 1800000 ریال
3- هزینه شرکت در کنفرانس همراه با مقاله برای سایرین 2500000 ریال
4- هزینه شرکت در کنفرانس بدون مقاله برای تمام افراد 500000 ریال
5- هزینه مقاله مازاد 500000 ریال
در ضمن کلیه مبالغ مازاد شامل حق ثبت نام، اسکان و غذا که قبلا توسط شرکت کنندگان واریز شده است، برگشت داده خواهد شد. نحوه برگشت مبالغ مازاد در اطلاعیه های بعدی اعلام خواهد شد.