این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
  پیام رسان‌های کنفرانس
 
  @icors2020shahrood

           کد اختصاصی:
          99190-45701 


صفحه اصلی > کمیته سیاست گذاری
.: کمیته سیاست گذاری

دکتر محمد مهدی فاتح
(ریاست دانشگاه)

دکتر ایرج مهدوی
(رئیس انجمن ایرانی تحقیق در عملیات)

دکتر هادی ناصری
(نائب رئیس انجمن ایرانی تحقیق در عملیات)

 

دکتر علی دستفان
(معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه)

دکتر حجت احسنی طهرانی
(دبیر اجرایی کنفرانس)

دکتر جعفر فتحعلی
(دبیر علمی کنفرانس)