این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
  پیام رسان‌های کنفرانس
 
  @icors2020shahrood

           کد اختصاصی:
          99190-45701 


درباره همایش > ساختار سازمانی همایش > Shahin Gelareh (Associate Professor -Universite dArtois- France)
.: ساختار سازمانی همایش  >  Shahin Gelareh (Associate Professor -Universite dArtois- France)

Shahin Gelareh (Universite dArtois- France)