این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
  پیام رسان‌های کنفرانس
 
  @icors2020shahrood

           کد اختصاصی:
          99190-45701 


درباره همایش > ساختار سازمانی همایش > Luis Verdegay (Professor- University of Granada,Spain)
.: ساختار سازمانی همایش  >  Luis Verdegay (Professor- University of Granada,Spain)

Luis Verdegay (University of Granada,Spain)