این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
  پیام رسان‌های کنفرانس
 
  @icors2020shahrood

           کد اختصاصی:
          99190-45701 


درباره همایش > ساختار سازمانی همایش > دکتر مهرداد غزنوی ( دانشگاه صنعتی شاهرود)
.: ساختار سازمانی همایش  >  دکتر مهرداد غزنوی ( دانشگاه صنعتی شاهرود)

دکتر مهرداد غزنوی  ( دانشگاه صنعتی شاهرود)