این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
  پیام رسان‌های کنفرانس
 
  @icors2020shahrood

           کد اختصاصی:
          99190-45701 


درباره همایش > ساختار سازمانی همایش > دکتر سید علی میرحسنی ( دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
.: ساختار سازمانی همایش  >  دکتر سید علی میرحسنی ( دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

دکتر سید علی میرحسنی ( دانشگاه صنعتی امیرکبیر)