این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
  پیام رسان‌های کنفرانس
 
  @icors2020shahrood

           کد اختصاصی:
          99190-45701 


درباره همایش > ساختار سازمانی همایش > دکتر جعفر فتحعلی (دانشگاه صنعتی شاهرود) (دبیر علمی کنفرانس)
.: ساختار سازمانی همایش  >  دکتر جعفر فتحعلی (دانشگاه صنعتی شاهرود) (دبیر علمی کنفرانس)

دکتر فتحعلی - دبیر علمی کنفرانس