این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
  پیام رسان‌های کنفرانس
 
  @icors2020shahrood

           کد اختصاصی:
          99190-45701 


درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

اعضای داخلی کمیته علمی کنفرانس (مرتب شده بر اساس حروف الفبا)
دکتر محمد آرشی ( دانشگاه صنعتی شاهرود)
دکتر حجت احسنی طهرانی ( دانشگاه صنعتی شاهرود)( دبیر کنفرانس)
دکتر مجید ایرانمنش (معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)( نماینده انجمن در کمیته برگزاری)
دکتر سامان بابایی (دانشگاه سمنان)
دکتر مسعود امان (دانشگاه بیرجند)
دکتر محمد مهدی پایدار (دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل)
دکتر محمد رضا پیغامی ( دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی)
دکتر جعفر پورمحمود (دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)
دکتر سید مهدی تشکری ( دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
دکتر حسین تقی زاده کاخکی ( دانشگاه فردوسی مشهد)
دکتر رضا توکلی مقدم ( دانشگاه تهران)(نماینده انجمن در کمیته علمی)
دکنر فریبرز جولای ( دانشگاه تهران)
دکتر مصطفی حاجی آقایی (دانشگاه علم و فناوری مازندران)
دکتر علی اکبر حسنی ( دانشگاه صنعتی شاهرود)
دکتر سید محمد حسن حسینی ( دانشگاه صنعتی شاهرود)
دکتر فرهاد حسین زاده لطفی ( دانشگاه علوم تحقیقات)(نماینده انجمن درکمیته برگزاری)
دکتر اسماعیل خرم ( دانشگاه صنعتی امیرکبیر) ( نماینده انجمن در کمیته علمی)
دکتر علی دهقانی ( دانشگاه صنعتی شاهرود)
دکتر اردشیر دولتی (دانشگاه شاهد)
دکتر مهدی زعفرانیه ( دانشگاه حکیم سبزواری)
دکتر مجید سلیمانی دامنه ( دانشگاه تهران)
دکتر امید سلیمانی فرد ( دانشگاه فردوسی مشهد)
دکتر عباس سیفی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
دکتر مصطفی شمسی( دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
دکتر رضا شیخ ( دانشگاه صنعتی شاهرود)
دکتر محمد رضا صافی ( دانشگاه سمنان)
دکتر مازیار صلاحی ( دانشگاه گیلان)
دکتر حسن طاهری (دانشگاه خیام)
دکتر علی عباسی ملایی ( دانشگاه دامغان )
دکتر بهروز علیزاده (دانشگاه صنعتی سهند تبریز)
دکتر سهراب عفتی ( دانشگاه فردوسی مشهد)
دکتر مجتبی غیاثی ( دانشگاه صنعتی شاهرود)
دکتر مهرداد غزنوی ( دانشگاه صنعتی شاهرود)
دکتر محمد فتاحی ( دانشگاه صنعتی شاهرود)
دکتر جعفر فتحعلی (دانشگاه صنعتی شاهرود) (دبیر علمی کنفرانس)
دکتر علیرضا فخار زاده جهرمی (دانشگاه صنعتی شیراز)
دکتر حامد فضل الله تبار ( دانشگاه دامغان)
دکتر مهدی قوتمند جزی ( دانشگاه صنعتی شاهرود)
دکتر رضا قنبری ( دانشگاه فردوسی مشهد)
دکتر علی مس فروش ( دانشگاه صنعتی شاهرود)
دکتر ایرج مهدوی (دانشگاه علوم و فنون مازندران) (رئیس انجمن و نماینده انجمن در کمیته سیاست گذاری)
دکتر نظام‌ الدین مهدوی امیری ( دانشگاه صنعتی شریف)
دکتر سید علی میرحسنی ( دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
دکتر سید مجتبی میر لوحی ( دانشگاه صنعتی شاهرود)
دکتر سید هادی ناصری ( دانشگاه مازندران)( نائب رئیس انجمن و نماینده انجمن در کمیته سیاست گذاری)
دکتر علیرضا ناظمی ( دانشگاه صنعتی شاهرود)
دکتر محمد هادی نوری اسکندری ( دانشگاه صنعتی شاهرود)
اعضای خارجی کمیته علمی کنفرانس
Ulrich Pferschy (Professor- University of Graz,Austria)
Luis Verdegay (Professor- University of Granada,Spain)
Baoding Liu (Professor- Tsinghua University,Beijing,China)
Adil Bagirov (Associate Professor -Federation University Australia)
Shahin Gelareh (Associate Professor -Universite dArtois- France)
Xiucui Guan (Professor- Southeast University,China)
Zdzislaw Polkowski (Professor- Jan Wyzykowski University Polkowice)
اعضای کمیته اجرایی کنفرانس (مرتب شده بر اساس حروف الفبا)
دکتر حجت احسنی طهرانی -دبیر اجرایی کنفرانس (دانشگاه صنعتی شاهرود)
دکتر محمد آرشی (دانشگاه صنعتی شاهرود)
دکتر ابوالفضل پورعیدی (دانشگاه صنعتی شاهرود)
دکتر مجتبی غیاثی (دانشگاه صنعتی شاهرود)
آقای خسرو حسین زاده (دانشگاه صنعتی شاهرود)
دکتر مهرداد غزنوی (دانشگاه صنعتی شاهرود)
دکتر جعفر فتحعلی (دانشگاه صنعتی شاهرود)
دکتر حامد فضل الله تبار (دانشگاه دامغان)
دکتر مهدی قوتمند جزی (دانشگاه صنعتی شاهرود)
دکتر سید رضا موسوی (دانشگاه صنعتی شاهرود)
دکتر علی مس فروش (دانشگاه صنعتی شاهرود)
دکتر سید هادی ناصری (دانشگاه مازندران)
دکتر علیرضا ناظمی (دانشگاه صنعتی شاهرود)
دکتر مرتضی نظری (دانشگاه صنعتی شاهرود)
دکتر محمد هادی نوری اسکندری (دانشگاه صنعتی شاهرود)
دکتر ابراهیم هاشمی (دانشگاه صنعتی شاهرود)