سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

13th International Conference of Iranian Operations Research Society

 
    19:00 - 1399/05/25  
 

ورود به کنترل پنل داوران