این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
  پیام رسان‌های کنفرانس
 
  @icors2020shahrood

           کد اختصاصی:
          99190-45701 


صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

  • محورهای سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات به شرح زیر معرفی می شود:
  •  

  • بهینه سازی معکوس
  • تحلیل پوششی داده ها
  • مدل سازی مالی و ریسک
  • تئوری پایایی و کاربرد آن
  • مدیریت پروژه و زمانبندی
  • علوم داده ها و بهینه سازی
  • کنترل بهینه و کاربردهای آن
  • بهینه سازی خطی و غیرخطی
  •  بهینه سازی فازی و غیر قطعی
  • مدل سازی آماری و نظریه صف
  • بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی
  • بهینه سازی ترکیبیاتی و شبکه ها
  • روش های عددی در بهینه سازی
  • روش های ابتکاری و فرا ابتکاری
  • مکان یابی و بهینه سازی حمل و نقل
  • تصمیم گیری چند معیاره و کاربردهای آن
  • بهینه سازی شبکه زنجیره تامین و لجستیک
  • بهینه سازی احتمالی، تصادفی و نظریه بازیها
  • تحقیق درعملیات و تصمیم سازی در مدیریتکاربرد تحقیق در عملیات (در انرژی، منابع طبیعی، آمار، پزشکی و... )
  •