این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
  پیام رسان‌های کنفرانس
 
  @icors2020shahrood

           کد اختصاصی:
          99190-45701 


درباره همایش > ساختار سازمانی همایش > دکتر ایرج مهدوی (دانشگاه علوم و فنون مازندران) (رئیس انجمن و نماینده انجمن در کمیته سیاست گذاری)
.: ساختار سازمانی همایش  >  دکتر ایرج مهدوی (دانشگاه علوم و فنون مازندران) (رئیس انجمن و نماینده انجمن در کمیته سیاست گذاری)

دکتر ایرج مهدوی (دانشگاه علوم و فنون مازندران)