پیام رسان‌های کنفرانس
 
  @icors2020shahrood

           کد اختصاصی:
          99190-45701 

.: افتتاحیه کنفرانس

تعداد تصاویر این گروه = 3 تصویر
تعداد تصاویر این گروه = 3 تصویر
تعداد تصاویر این گروه = 2 تصویر